top of page

ОФЕРТА (ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

З НАДАННЯАННЯ В ОРЕНДУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Номер оферти: 080787/20202002

Дата оферти «20» лютого 2020 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір оренди житлового приміщення складається з цієї Оферти та Заяви- приєднання (Акцепту), які надалі разом іменуються – Договір. Діяльність з надання в оренду житлового приміщення здійснюється в межах здійснення підприємницької діяльності за кодом № 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

1.2. Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, яку може акцептувати інша особа шляхом приєднання до Договору в цілому. Оферта підписується Орендодавцем та скріплюється його печаткою в одному примірнику, який зберігається у Орендодавця. Орендар може приєднатися до неї шляхом прийняття Заяви-приєднання (Акцепту).

1.3. Орендодавець Фізична особа-підприємець Євсєєнко Яна Анатоліївна реєстраційний номер облікової картки платника податків 3196511726, номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 065 000 0000 038566 (надалі – “Орендодавець”), яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, є платником єдиного податку.

1.4. Орендар - Дієздатна фізична особа, яка приєднується до цієї Оферти відповідно до умов і положень статей 634 та 642 Цивільного кодексу України шляхом акцептування цієї Оферти через вчинення разом або окремо відповідних дій:

- заповнення форм на будь- якому з наступних веб-сайтах: www.eastresidence.net; www.booking.com (ID об’єкта 2307243 в Extranet https://account.booking.com);

- на веб-сайтах Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119 (Expedia, Travelocity, Orbitz та інші), ID об’єкта 38996455 в Extranet https://www.expediapartnercentral.com; https://www.airbnb.ru com (ID об’єкта 31427055); https://eastresidence.biz.ua/backend/web/viber-bot (чат-бот).

- отримання від Орендодавця ключів доступу до житлових приміщень Орендодавця, які на законних підставах знаходяться у його володінні, розпорядженні, оренді (наймі).

Ключі доступу можуть бути надані у фізичній формі (ключі, картки СКД, безконтактні ключі-брелоки), та/або в електронній формі (паролі до СКД, токени та інше) на будь-який електронний пристрій засобами електронного зв’язку; 

-наданням своїх персональних даних у тому числі засобами електронного зв’язку;

- здійснення оплати обумовленої суми на користь Орендодавця та отримання підтвердження (згоди) від Орендодавця шляхом надсилання відповідного повідомлення з телефону +380984358701 або пошти sales@eastresidence.net або іншими засобами електронного зв’язку.

Таким приєднанням (здійсненням конклюдентних дій) дієздатна фізична особа укладає Договір з отриманням персонального номеру Заяви-приєднання (Акцепту).

1.5. Прийняття умов цього Договору є повним і беззастережним і означає згоду Орендаря зі всіма умовами цього Договору без виключення і доповнення. Таке прийняття також свідчить про те, що Орендар розуміє значення своїх дій та всі умови цього Договору йому зрозумілі, Орендар не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози тощо. Також Орендар підтверджує, що він ознайомлений та згоден з Договором , ознайомлений зі своїми правами та інформацією про послугу, що йому пропонується в повному обсязі згідно з чинним законодавства України. Умови Оферти є загальнодоступними та розміщені на веб-сайті www.eastresidence.net. Орендар зобов’язується безумовно виконувати умови цього Договору.

1.6. Орендодавець і Орендар іменуються надалі разом як “Сторони” та кожен окремо як “Сторона”.

1.7. Адреса та характеристика житлового приміщення , розмір орендної плати, строк оренди та місце дії Договору (територія Договору) визначаються Орендарем під час акцептування цієї Оферти шляхом вчинення разом або окремо конклюдентних дій вказаних в п.1.4 цієї Оферти.

1.8. Орендодавець відмовляється від будь-якої можливої відповідальності, яка пов'язана з будь-якими (тимчасовими і / або частковими) поломками, збоями, простоями, перебоями або недоступністю і виключає будь-яку таку відповідальність. Послуги з оренди надаються за принципом «як є» та «по мірі доступності». Орендодавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Орендаря або будь-яких інших осіб.

1.9. За винятком випадків, прямо передбачених в цьому Договорі, Орендодавець не робить ніяких запевнень і не дає ніяких гарантій, неявних або інших, у зв'язку з предметом цього Договору та справжнім відмовляється від будь-яких можливих гарантій.

1.10. Орендар повідомлений, що житлові приміщення Орендодавця не є засобом тимчасового розміщення, закладом тимчасово проживання та Орендодавець не надає готельних послуг.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

2.1. Орендодавець надає у строкове платне користування (оренду) частину житлового приміщення (надалі за текстом – «Кімната»), яке оснащене меблями та побутовою технікою.

2.2. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування (оренду) Кімнату, із характеристиками, та на умовах зазначених ним в Заяві-приєднанні (надалі за текстом – «Заява-приєднання»), яка є Додатком №1 до цього Договору. Орендар орендує Кімнату з метою особистого проживання та/або для особистого проживання Орендаря та осіб зазначених Орендарем в Заяві-приєднанні .

2.3. Загальна кількість осіб вказаннх в Заяві-приєднанні не може бути більш ніж дві особи враховуючи Орендаря.

2.4. Перелік майна‚ яке знаходиться у Кімнаті може розміщуватись у будь-якому видному і доступному місці в Кімнаті або відображатися в Заяві-приєднанні.

2.5. Кімната передається Орендарю в належному технічному стані, повністю придатному для мети використання. Будь-які заперечення щодо стану Кімнати, її оснащення у Орендаря відсутні. Орендар свідчить та підтверджує, що ним було оглянуто Кімнату, перевірено її технічний стан, а також стан інженерних комунікацій.

3. СТРОК ОРЕНДИ

3.1. Строк оренди Кімнати визначається у відповідності до змісту Заяви-приєднання, та не може бути більше одного року.

3.2. В цьому Договорі строк оренди вимірюється у «добах оренди», доба оренди починається о 14 годині 00 хвилин та закінчується о 14 годині 00 хвилин наступного дня, остання доба оренди починається о 14 годині 00 хвилин та закінчується о 12 годині 00 хвилин наступного дня, тривалість останньої доби оренди дорівнює 22 повним годинам. Якщо строк оренди дорівнює одну добу, то така доба починається о 14 годині 00 хвилин та закінчується о 12 годині 00 хвилин. Ідентифікатор часового поясу IANA «Europe/Kiev».

3.3. Строк оренди може бути збільшено за взаємною згодою Сторін, що оформляється новою Заявою-приєднанням.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Розмір орендної плати за користування Кімнатою складає суму, зазначену в Заяві-приєднанні.

До складу орендної плати входить:вартість користування майном, визначеним у Додатку №1 до Договору;

вартість добровільного страхування відповідальності громадян при експлуатації житлового приміщення;

вартість комунальних послуг (холодна , гаряча вода, послуги з водопостачання, електроенергія, опалення, утримання будинку та прибудинкової території, інтернет та телебачення); вартість послуг з організації охорони об'єкта, комплексного захисту, в тому числі з використанням технічних засобів безпеки.

4.2. Орендна плата за весь період оренди сплачується Орендарем до моменту надання в користування (оренду) Кімнати.

4.3. В якості забезпечення дотримання Орендарем своїх майнових зобов’язань за цим Договором Орендодавець має право брати від Орендаря суму забезпечувального гарантійного платіжу в розмірі, зазначеному в Додатку №1 до Договору. Сума вказаного забезпечувального гарантійного платіжу повертається Орендарю після закінчення строку оренди лише у разі відсутності у Орендодавця обґрунтованих претензій щодо стану Кімнати та майна (включаючи повернення ключів доступу). В усіх інших випадках сума забезпечувального гарантійного платіжу Орендарю не повертається. Забезпечувальний гарантійний платіж не є завдатком у розумінні статті 570 Цивільного кодексу України.

4.4. У разі припинення (розірвання) Договору Орендар сплачує орендну плату за весь період оренди Кімнати визначений в Заяві-приєднанні. Закінчення строку дії Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

4.5. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Орендаря, сума орендної плати, сплаченої ним Орендодавцю у відповідності до пунктів 4.1. Договору, Орендарю не повертається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

5.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Кімнати та майна, що в ній знаходиться, на умовах цього Договору;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованими Кімнатою з вказаним майном на умовах цього Договору.

5.2. Орендодавець має право:

- контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Кімнати з майном, переданої в оренду за цим Договором;

- відмовити в оренді Кімнати Орендарю у наступних випадках: при наданні Орендарем та/або особами зазначеними у Заяві-приєднанні документів, що викликають сумнів щодо їх дійсності; наданні Орендарем неточної, помилкової або що вводить в оману інформації щодо мети оренди Кімнати; наявності підозри, що Орендар та/або особи, які зазначені у Заяві-приєднанні знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; Орендар та/або особи, які зазначені у Заяві-приєднанні неадекватно поводяться (агресивність, хамство, погрози, грубість) по відношенню до інших осіб; якщо у Орендаря та/або осіб, які зазначені у Заяві-приєднанні є видимі ознаки захворювань (відкриті рани, поранення, та інше); наявності у Орендаря та/або осіб, які зазначені у Заяві-приєднанні тварин; наявності при собі у Орендаря та/або осіб, які зазначені у Заяві-приєднанні громіздких предметів, легкозаймистих, вибухових та вогненебезпечних речовин і предметів; невідповідність Орендаря та/або осіб, які зазначені у Заяві-приєднанні санітарно-гігієнічним нормам.

- виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору оренди житлового приміщення або його розірвання у випадках порушення його умов Орендарем;

- здійснювати контроль за станом Кімнати та майна, що в ній знаходиться, шляхом візуального обстеження, але з обов’язковим попередженням Орендаря.

5.3. Орендодавець має право у якості забезпечення виконання умов цього Договору стягувати з Орендаря передплату у розмірі вартості першої доби оренди протягом 14 днів до початку строку оренди. Така передплата стягується із застосуванням операцій авторизації з використанням даних банківських платіжних карток, наданих Орендарем партнеру Орендодавця Booking.com B.V.А/с 16 3910 0 0 BP Amsterdam, Нидерланди (Торговий реєстр торгово-промислової палати Амстердама, номер файлу: 31047344, реєстраційний номер платника ПДВ:NL805734958B01, ідентифікаційний номер Голландської служби захисту даних: 1288246).

Платіжна операція здійснюється Банком-Еквайєром Орендодавця, який має сертифікат за стандартом безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS та відповідає законодавству України, нормативним актам Національного Банку України, які регулюють операції з використанням банківських карт та інших спеціальних платіжних засобів.

5.4. Орендодавець має право достроково розірвати договір з Орендарем з вимогою до Орендаря та осіб вказаних в Заяві-приєднанні негайно залишити орендовану Кімнату та інші житлові приміщеня Орендодавця у разі грубого порушення Орендарем або особами вказаними в Заяві-приєднані зобов’язань вказаних в пункті 6.1 цього Договору.

5.5. Орендодавець має право за порушення Орендарем умов даного Договору (у випадках несплати Орендної плати, або недотримання Орендарем правил пожежної безпеки, санітарних норм, використання Кімнати, не за цільовим призначенням, або інших зобов’язань вказаних в пункті 6.1) застосовувати оперативно-господарські санкції, а саме: використання Орендодавцем свого права притримання речей (ст. 594 ЦК України), які знаходяться в орендованій Кімнаті, якщо Орендар не виконує свої грошові зобов’язання, що витікають із цього Договору та задоволення своїх вимог з вартості вказаних речей в порядку, встановленому законом для реалізації предмета застави. У випадку, якщо Орендодавець реалізує своє право надане йому п.5.5 цього Договору, Орендар не має права вимагати від Орендодавця компенсації будь-яких збитків або відшкодування будь-якої шкоди, яка могла би бути наслідком дій Орендодавця, вчинених в рамках цього пункту Договору.

5.6. У разі залишення Орендарем, або особами зазначеними в Заяві-приєднанні (Акцепті), будь-яких речей в житлових приміщеннях Орендодавця після закінчення строку оренди, Орендодавець має право утилізувати/видалити такі речі як побутові або тверді відходи згідно Закону України «Про відходи». Залишені речі не зберігаються Орендодавцем. Зберігання речей та прийом їх на зберігання не є обов’язком Орендодавця. Орендодавець не несете відповідальність за схоронність речей, грошей та інших цінностей.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати Кімнату‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної відповідно до змісту цього Договору, а саме, для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб згідно статті 383 Цивільного кодексу України;

- надати документи (пред'явити оригінали для фотокопіювання ) які посвідчують особу Орендаря та осіб зазначених в Заяві-приєднанні, такими документами можуть бути: паспорт громадянина України; ID-картка громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний чи службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України; національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років; посвідчення водія; для військових - особове посвідчення або військовий квиток; посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача; інше.

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- забезпечувати збереження Кімнати та майна, що в ній знаходяться, запобігати їх пошкодженню і псуванню, тримати їх в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

- підтримувати Кімнату та майно, що в ній знаходиться в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі її в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

- суворо дотримуватися протипожежних правил (Правил пожежної безпеки затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417)‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

- дотримуватись порядку куріння- тільки в спеціально визначених місцях (балконі), нести відповідальність за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення (Закон України №2899-IV);

- дотримуватись санітарних норм та норм допустимого шуму в жилих приміщеннях, правил благоустрою міста Києва (від 25 грудня 2008 року N 1051/1051);

- дотримуватись правил експлуатації жилих будинків та жилих приміщень (Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572) в частині забезпечення прав мешканців житлових будинків, їх безпеки, дотриманні встановлених правил та норм використання приміщень;

- надавати Орендодавцю доступ до Кімнати та майна, що в ній знаходиться з метою перевірки їх стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором;

- у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, Кімнату та майно, що в ній знаходиться, в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі їх в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) вказаних Кімнати та майна;

- не встановлювати замки на вхідні двері в житлових приміщеннях Орендодавця;

- не здавати Кімнату та майно, що в ній знаходиться в суборенду, а рівно й не здійснювати інших дій, спрямованих на обмеження права власності Орендодавця;

-дотримуватись Правил відповідного комунального підприємства щодо користування приміщеннями житлових будинків та не порушувати звичний уклад життя мешканців багатоквартирного будинку де розташовані житлові приміщення Орендодавця;

- не допускати сторонніх осіб, крім тих, які зазначені в Заяві-приєднанні, не передавати ключі доступу до житлових приміщень Орендодавця у будь-який спосіб будь-яким особам крім тих, які зазначені в Заяві-приєднанні;

- не зберігати у Кімнаті громіздкі предмети, легкозаймисті, вибухові та вогненебезпечні речовини і предмети, наркотичні, психотропні речовини. Не заносити і не зберігати в житлове приміщення матеріали і предмети, які небезпечні для життя і здоров'я оточуючих;

- не допускати до Кімнати домашніх та інших тварин;

- дотримуватись порядку викидання сміття у спеціально відведенні для цього місця;

- не порушувати загальновизнані норми поведінки, в т.ч. не перебувати в житлових приміщення Орендодавця та в приміщеннях багатоквартирного будинку де знаходяться житлові Орендодавця під дією наркотичних засобів;

- не проявляти агресію або дії, які загрожують безпеці здоров'я або майна інших осіб;

- бути відповідальним за протипожежну безпеку;

- при використанні Кімнати слідувати всім приписам Орендодавця, які розміщенні на інформаційних табло (наклейках та інші матеріалах) в Кімнаті;

- у випадку претензії третьої сторони Орендар повинен діяти сумлінно і співпрацювати з Орендодавцем в захисті та/або залагодженні такої претензії, Орендар повинен намагатися не допускати та уникати конфліктів з сусідами багатоквартирного будинка де розташовані житлові приміщення Орендодавця, наводивши лише розумні та ті, які заслуговують довіри контраргументи.

6.2. Орендар має право:

- використовувати Кімнату та майно в ній відповідно до його призначення та умов цього Договору;

- безкоштовно скасувати Договір не пізніше ніж за 14 днів до початку строку оренди;

- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в Кімнаті;

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КІМНАТИ

7.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю Кімнату, залишити її не пізніше 12:00 в день закінчення строку оренди та звільнити Кімнату від речей усіх осіб зазначених в Заяві-приєднанні.

7.2. В строк, визначений у п. 7.1. цього Договору, Орендар зобов’язаний забезпечити виїзд всіх осіб, які проживали в Кімнаті та підготувати її до повернення Орендодавцю.

7.3. Кімната та майно, що в ній знаходиться, вважаються фактично переданими (повернутими) Орендодавцю з моменту виїду всіх осіб, які проживали в Кімнаті та передачі всіх ключів доступу до житлових приміщень Орендодавця.

7.4. Кімната і майно, що в ній знаходиться, повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуванням їх нормального фізичного зносу.

7.5. З моменту передачі ключів Орендарем Орендодавцю, Орендар відмовляється від будь-яких претензій до Орендодавця.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. За письмовою згодою Сторін, загальна кількість осіб вказаннх в Заяві-приєднанні може бути збільшено до трьох осіб враховуючи Орендаря.

8.2. Прибирання Кімнати, заміна постільної білизни та рушників здійснюється згідно виконання санітарних норм силами та за рахунок Орендодавця, починаючи з третьої доби оренди Кімнати в завчасно погоджений Сторонами період часу – з 9 годин 00 хвилин по 21 годин 00 хвилин кожної третьої доби (не зважаючи на наявність чи відсутність Орендаря в Кімнаті).

8.3. Орендарю заборонено здійснювати фото-, кіно-, теле-чи відеозйомку в Кімнаті та інших житлових приміщеннях Орендодавця.

8.4. Орендар дає згоду на проведення відеозйомки (режим відеонагляду «24/7») в місцях загального користування (вітальня, вхідна група) та ознайомлений з правилами її

здійснення.

8.5. Всі зобов’язання викладені в пункті 6.1 цього Договору поширюються на осіб вказаних Орендарем в Заяві-приєднанні.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Орендар несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення в поверненні Кімнати - неустойка в розмірі 1000,00 гривень (одна тисяча гривень);

- у випадку нецільового використання Кімнати - штраф у розмірі 100 % від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

- за передання Кімнати (повністю або частково) в суборенду іншим особам, а рівно й інші дії наслідком яких є обмеження права власності Орендодавця на Кімнати - штраф у розмір 100 % від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором.

- за порушення зобов’язань згідно пункту 6.1. у розмірі 100% загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

- у випадку пошкодження Кімнати, майна, інженерних та інших комунікацій у житлових приміщеннях Орендодавця, Орендар відшкодовує збитки за свій власний рахунок в повному обсязі по комерційним цінам за місцезнаходженням майна на дату здійснення відповідних відновлюваних робіт. Дефектний акт складається Сторонами, якщо при повернені Кімнати Орендодавцю виявлені пошкодження, майна, інженерних та інших комунікацій. У разі виникнення сумніву щодо характеру та розміру завданих збитків, Сторони (Сторона) вправі залучити незалежного експерта для проведення експертизи, за результатами якої Сторони укладають Дефектний акт. У разі неодноразового (більш ніж два рази) ухилення Орендаря від складання такого акту, Орендодавець може його скласти самостійно і в такому випадку Сторони визнають, що складений таким чином акт є обов’язковим для обох Сторін. Виплата страхової премії страховою компанією при настанні страхового випадку в будь-якому разі не звільняє Орендаря від виконання умов Договору.

9.4. Орендодавець несе наступну відповідальність:

- у випадку прострочення по переданню Орендарю Кімнати та майна, що в ній знаходиться - неустойка в розмірі 1000,00 гривень (одна тисяча гривень).

9.5. Орендар несе відповідальність за розповсюдження контенту захищеного авторським правом якщо таке розповсюдження здійснювалось з використанням IP-адреси, кінцевим користувачем якої є Орендодавець.

9.6. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні суму понесених останньою збитків.

9.7. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов цього Договору.

9.8. Орендар несе повну відповідальність за дії або бездіяльність осіб вказаних в Заяві-приєднані.

9.9. Орендодавець не несе відповідальність за якість послуг, які надають треті особи (комунальні послуги, послуги по утриманню будинку та прибудинкової території, послуги теплопостачання (опалення) та інші послуги).

9.10. Сторона не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно було викликане обставиною непереборної сили поза її контролем і що від неї не можна було розумно чекати взяття цієї перешкоди до уваги при укладенні Договору чи уникнення або подолання цієї перешкоди, чи її наслідків (внаслідок дії форс-мажорних обставин). Сторона, по відношенню до якої наступили такі обставини, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надсилає відповідні документи, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин, видані компетентними органами.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту вчинення разом або окремо відповідних конклюдентних дій вказаних в пункті 1.4. Договору.

11.2. Дія цього Договору припиняється із спливом строку оренди, визначеного в Розділі 3 Договору, крім випадків вказаних в пункті 5.4. цього Договору.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, крім випадків вказаних в пункті 5.4. цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою, крім випадків вказаних в пункті 5.4. цього Договору.

11.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

11.6. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою Стороною обов'язків передбачених цим Договором.

11.7. Орендодавець чи Орендар мають право розірвати цей Договір попередивши іншу Сторону наперед не пізніше ніж за 14 днів до початку строку оренди, визначеного у відповідності до умов цього Договору.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки письмово за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою. Зміни до Договору набирають чинності з моменту оформлення відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

12.4. Всі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

12.5. З метою забезпечення належної реалізації відносин, укладення та виконання умов Договору, дотримання вимог чинного законодавства підписанням Договору Орендар та особи зазначені в Заяві-приєднанні надають Орендодавцю свою повну однозначну необмежену строком письмову згоду на обробку своїх персональних даних у формі, що відповідає вимогам Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»), а саме згоду на:

(1) на передачу персональних даних та/або надання доступу до них з метою подальшої обробки третім особам (в тому числі на передачу за межі митної території України), зокрема, але не виключно, у зв’язку із (1а) укладенням та супроводженням Договору; (1б) з’ясуванням обставин порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (зокрема, при направленні запитів правоохоронних органів, рятувальних служб тощо); (1г) проведенням маркетингових досліджень ринку з послуг оренди нерухомого майна та дослідженням рівня задоволеності орендарів послугами Орендодавця; (2) інформації щодо зазначених осіб (в т. ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування).

Орендар підтверджує, що в належній формі та у повному обсязі повідомлений про наступне: (1) з моменту укладення Договору персональні дані будуть включені до баз персональних даних, власником яких є Орендодавець; (2) персональні дані обробляються в обсязі, що міститься в Договорі та інших документах, поданих Орендарем Орендодавцю під час укладення Договору, та/або тих документах, які будуть Орендодавцем під час виконання умов Договору, в тому числі від третіх осіб; (3) свої права відповідно до Закону.

12.6. Орендодавець не є зберігачем даних платіжних карток та не відповідає за забезпечення безпеки даних власників платіжних карт.

12.7. Орендодавець застерігає, що інформація стосовно його діяльності, яка поширена в мережі «Інтернет» може бути виняткової власністю відповідних інтернет-ресурсів, тому Орендодавець не несе відповідальність за правдивість, точність та актуальність такого контенту. Інформація, яку надає Орендодавець третім особам може бути відредаговано або змінена (будь-яким чином або в будь-якій формі), переведена на інші мови, такою третьою особою без дозволу Орендодавця.

12.8. Сторони розуміють і погоджуються з тим, що при виконанні цього Договору кожна зі Сторін може мати доступ або може піддаватися, прямо або побічно, впливу конфіденційної інформації іншої Сторони ( «Конфіденційна інформація»). Конфіденційна інформація включає в себе інформацію стосовно приватного життя, ділову, фінансову, технічну, операційну та іншу не призначену для широкого загалу, чутливу інформацію, яку Сторона, що її розкриває визначає як приватну або конфіденційну або про яку Стороні, що одержує в розумній мірі відомо, що вона повинна розглядатися як приватна і конфіденційна.

Кожна із Сторін погоджується з тим, що: (а) вся Конфіденційна інформація залишається винятковою Власністю Сторони, що її розкриває, і приймаюча Сторона не повинна використовувати будь-яку Конфіденційну інформацію для будь-яких цілей, крім як для цілей виконання цього Договору; (б)

вона повинна підтримувати і використовувати розумні методи, щоб забезпечити дотримання своїми працівниками, посадовими особами, представниками, договірними сторонами і агентами ( «Допущені особи») конфіденційності і таємності Конфіденційної інформації; (в) вона повинна розкривати

Конфіденційну інформацію тільки тим допущені особам, яким необхідно знати таку інформацію в рамках цього Договору; (г) вона буде використовувати розумні методи для забезпечення того, щоб Допущені особи не копіювали, не публікували, не відкривали іншим особам і не використовували (крім випадків, коли це передбачено умовами цього Договору) конфіденційну інформацію; і (д) вона повинна повернути або знищити все ((паперові та електронні) екземпляри) документів з Конфіденційною інформацією за письмовим запитом іншої Сторони.

Незважаючи на вищесказане, Конфіденційна інформація може бути розкрита відповідно до закону, постанови суду, повістки до суду або рішенням урядового органу.

12.9. Сторони домовилися, що до відносин по цьому Договору положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не застосовуються.

12.10. Оригінальна україномовна версія Договору може бути переведена на інші мови.У разі виникнення спору про зміст або тлумаченні цього Договору або в разі

конфлікту,двозначності, невідповідності або розбіжності між україномовною версією і будь-якою іншою мовною версією цього Договору, україномовна версія повинна переважати, застосовуватися і бути обов'язковою до виконання і не заперечною. Україномовну версію слід використовувати в судочинстві.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець Євсєєнко Я. А.

Тел.: +38(098) 435 87 01

Viber, WhatsApp, Telegram:

+38(098) 435 87 01

E-mail: sales@eastresidence.net

 

 

Бесплатная отмена бронирования (аренды) возможна не позднее чем за 14 день до заезда, при отмене бронирования позднее чем за 14 дней, предоплата не возвращается.__

bottom of page